hafbradirectie

HaFaBra directie A

inhoud van de opleiding:

  • het leren van de basisvaardigheden van het dirigeren;
  • de slagfiguren, voorbereidende beweging, afslag, dynamiek, fermates;
  • basiskennis van de muziektheoretische vakken algemene muziekleer, analyse, muziekgeschiedenis en solfège.

doelgroep

Mensen die een ensemble leiden of willen gaan leiden, zoals een jeugdorkest of samenspeelgroep.

video eindexamen HaFaBra 2014

duur van de opleiding

Eén jaar. Het cursusjaar loopt van september tot juli.

lessen

Om de drie weken een hele zaterdag les.

Indeling lesdag: 9.30 – 13.00 theorie of directie
13.00 – 13.30 pauze
13.30 – 16.30 theorie of directie

lichte muziek

Met ingang van september 2014 is Koos Mark als docent lichte muziek verbonden aan Bourdon Hogeschool voor Muziek. Hij geeft vijf zaterdagen per jaar in dirigeren en instrumenteren van lichte muziek. Voor studenten van de opleidingen B en C zijn de lessen verplicht, voor studenten van de A-opleidingen facultatief.

tentamens en examens

In januari zijn er tentamens voor alle vakken en in juli de afsluitende examens. De student krijgt een diploma wanneer voor alle vakken een voldoende is behaald. Bij de examens bestaat de commissie uit de docenten.

lesmateriaal

De basiskennis van de theoretische vakken is vormgegeven in schriftelijke lessen. Elke maand ontvangt de student: twee leseen analyse, twee lessen algemene muziekleer, drie lessen solfège, één les muziekgeschiedenis.

Aan te schaffen boeken:

  • Van der Horst: maat en ritme deel 1.
  • Eduard Nieland - Jan Elkema: Slagtechniek-boek
  • Partituren die worden opgegeven ter bestudering.

1. Eisen
a. notatie  -  sleutels, toevallige voortekens, plaatsing voortekens, naamgeving in Engels, Frans en Duits, rusten;
b. maat en ritme -  maatsoorten;
c. toonladders  -  mineur en majeur t/m 6 voortekens;
d. intervallen  -  alle intervallen t/m deciem op en onder een noot;
e. begrippen  -  de belangrijkste begrippen van tempo, dynamiek, articulatie en frasering, relevante afkortingen;
f. instrumenten  -  groepen in het orkest, transponerende instrumenten;

2. Wijze van examineren
Een schriftelijk examen dat klassikaal wordt afgenomen en drie uur duurt.

3. Beoordeling
Eén cijfer volgens een van te voren vastgestelde correctiesleutel.

1. Eisen

A. Kennis
a. motiefbouw  -  kennis van het gebruik van motieven in muziek vanaf 1750; soorten motieven, vergroting, verkleining, omkering;
b. zinsbouw  -  voorzin, nazin, lengte zinnen, enkelvoudige en samengestelde liedvormen;
c. harmonie  -  toonsoorten, modulaties, cadenspunten en trapanalyse.

B. Opdracht
Het maken van een structuuranalyse van een compositie waarin de kennis over motiefbouw, zinsbouw en harmonie wordt geadstrueerd.

2. Wijze van examineren
Onderdeel A wordt klassikaal schriftelijk afgenomen en duurt 1 uur.
Onderdeel B wordt schriftelijk afgenomen en maakt de student thuis.
De kandidaat maakt de opgave in een lokaal met piano. Van de opgave is bovendien een opname beschikbaar.

3. Beoordeling
Voor de twee onderdelen wordt door de commissie één punt bepaald. Het eindcijfer ontstaat door het cijfer voor onderdeel A eenmaal te nemen en voor onderdeel B tweemaal.  De som wordt gedeeld door 3 en afgerond op een heel of half cijfer.

1. Eisen

A. Kennis
a. periodes - kenmerken van barok, classicisme. romantiek, impressionisme, expressionisme, neo-stijlen, jazz, musical;
b. componisten - leven en belangrijkste werken van J.S. Bach, Haydn, Mozart, Van Beethoven, Berlioz, Wagner, Debussy, Stravinsky, Bartok;
c. geschiedenis lichte muziek

B. Luisteren  
- het kunnen benoemen van de bezetting van 10 fragmenten en de periode waaruit het fragment afkomstig is.

2. Wijze van examineren
Een schriftelijk examen dat klassikaal wordt afgenomen.
Onderdeel A duurt 2 uur en onderdeel B een ½ uur.

3. Beoordeling
Voor de twee onderdelen wordt door de commissie één punt bepaald.
Het eindcijfer ontstaat door het cijfer voor onderdeel A tweemaal te nemen en voor onderdeel B eenmaal.  De som wordt gedeeld door 3 en afgerond op een heel of half cijfer.
 

1. Eisen
a.
- het kunnen zingen op notennamen van de mineur- en majeurladders t/m 6 voortekens, stijgend en dalend, met als puls MM 120;
- het kunnen zingen van de intervallen t/m het octaaf, op en onder een gegeven toon;
- het kunnen zingen van een gegeven melodie zonder modulatie, zowel in G-sleutel als in F-sleutel.

b.
- het kunnen uitvoeren van een opgave in 4/4 maat met de volgende ritmische figuren, zonder overbindingen en de puls MM 72:

- het kunnen uitvoeren van een opgave in 6/8 maat met de volgende ritmische figuren , zonder overbindingen en de puls MM 72:

2. Wijze van examinering
Het examen wordt mondeling individueel afgenomen en duurt 30 minuten.

3. Beoordeling
De commissie kent per onderdeel a en b een heel of half punt toe. De som wordt gedeeld door twee en afgerond op een heel of half cijfer.

1. Eisen

a.
- het duidelijk kunnen aangeven van voorbereidende slag en afslag in diverse tempi;
- het kunnen uitvoeren van de schema’s in 2,3,4,5,7 en 9-telsmaten;
- het in de directie duidelijk maken van dynamiek en articulatie.

b.
- het kunnen dirigeren van koralen van J.S.Bach.

2. Wijze van examineren
Een individueel examen dat een half uur duurt.

3. Beoordeling
Voor de twee onderdelen wordt door de commissie één punt bepaald.
De som wordt gedeeld door twee en afgerond op een heel of half cijfer.

1. Eisen

a.
- het kunnen instrumenteren van een kort en eenvoudig piano stuk voor volledig harmonie-orkest

2. Wijze van examineren
De instrumentatie wordt thuis gemaakt en per mail naar de docent gestuurd.

3. Beoordeling
één cijfer.

Kosten

De opleiding HaFaBra directie A kost per jaar € 1765,- incl. 21% btw. Ook te voldoen in twee termijnen van € 897,50 incl. 21% btw. Voor de examens is examengeld van € 55,- incl. 21% btw per vak verschuldigd. Een student is niet verplicht examens te doen.

Aanmelding

Wanneer u het aanmeldingsformulier ondertekend opstuurt, bent u ingeschreven als cursist en verplicht u zich tot het betalen van het cursusgeld voor een heel jaar.
Het cursusjaar loopt van 1 september tot 1 juli.
Ruim voor aanvang van een opleiding ontvangt u een jaarrooster.
Beginnen aan opleiding B is uitsluitend mogelijk na overleg met de directeur van Bourdon Hogeschool voor Muziek. Een toelatingstest kan deel uitmaken van de plaatsing.

Opzegging

U meldt zich aan voor een heel cursusjaar en bent ook verplicht om het cursusgeld van een heel jaar te betalen. Een uitzondering kan worden gemaakt in geval van langdurige ziekte of andere calamiteiten.

Betaling

U krijgt rekeningen toegestuurd volgens de betalingswijze zoals u die op het aanmeldingsformulier hebt vermeld.
Wie het cursusgeld in één keer betaalt, ontvangt de rekening begin september.
Wie in vier termijnen betaalt, ontvangt rekeningen per 1 september, 1 november, 1 februari en
1 april.

Verwacht wordt dat een rekening binnen twee weken wordt voldaan; zo niet dan volgt een herinnering. Wanneer dan nog niet binnen twee weken is betaald, volgt een nieuwe rekening vermeerderd met € 25,- administratiekosten.

Verhindering

Wanneer u verhinderd bent een lesdag of een deel van een lesdag te volgen, is inhalen van de lessen niet mogelijk. Wel zullen de docenten u vertellen wat er op de lesdag is behandeld en welke opdrachten er zijn gegeven.
Wanneer een docent is verhinderd, zal de les – in overleg met de cursisten – op een andere dag worden ingehaald of door een collega worden gegeven. Bij vervallen van twee of meer lesdagen volgt restitutie.

Ik wil graag meer weten over HaFaBra directie A

Locatie

Driestar
Burgemeester Jamessingel 2
2803 PD GOUDA


Docenten


Fotos